REKLAMACE

Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady
Garance Dried – všechny záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží
řešíme výměnou zboží za nový kus. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství). Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození a porušení plomby výrobku !

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční
list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list
daňový doklad.
Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční
doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce
zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro
podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla
způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na
reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží, doporučujeme informovat naši firmu na
adrese dried@dried.cz, kde uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a
popis závady. Zákazníkovi následně zašleme informace o dalším postupu, adresu, kam zákazník
zašle reklamované zboží spolu s informací o koupi a reklamované vadě výrobku. Zaslání těchto
dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, ze kterých není patrné,
proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.
Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel
neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení
vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník
vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.